Project Description

Technik administracji


Współcześnie obserwuje się wzrastającą rolę dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie. W związku z powyższym technik administracji powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
3) prowadzenia postępowania administracyjnego.


Perspektywy zatrudnienia:jednostki samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie, powiatowe, urzędy miast, gmin), administracja rządowa, organy organizacji społecznych, urzędy skarbowe, banki, sektor ubezpieczeń, agencje celne, przedsiębiorstwa.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
– Podstawy prawa cywilnego
– Postępowanie w administracji
– Podstawy prawa pracy
– Podstawy prawa administracyjnego
– Podstawy finansów publicznych
– Wykonywanie pracy biurowej
– Język angielski w administracji
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik administracji

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Back to Top