Project Description

Asystent osoby niepełnosprawnej


Niepełnosprawność jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych. Z danych szacunkowych wynika, że w Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosi około 16% ogółu społeczeństwa. Coraz większy udział mają tu osoby w wieku aktywności zawodowej oraz osoby w wieku starszym. Według badań przeprowadzonych w 2009 roku prawne orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 4 miliony Polaków, w tym blisko 180 tysięcy dzieci do lat 16.Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Prowadzą do niego przede wszystkim negatywne postawy społeczne, utrudniony dostęp do wielu obszarów życia społecznego, niski poziom wykształcenia i zatrudnienia, niewystarczające wsparcie w zakresie edukacji i brak właściwych wyspecjalizowanych służb. Zagwarantowanie tej grupie społeczeństwa pomocy w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz tworzeniu mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących praw wymaga kształcenia pracowników – asystentów osób niepełnosprawnych, którzy otoczą profesjonalną opieką osoby niepełnosprawne. Widoczne jest duże zainteresowanie zatrudnianiem asystentów do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania oraz na terenie UE.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.


Perspektywy zatrudnienia: stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria, kliniki i szpitale, świetlice terapeutyczne.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Język obcy w pomocy społecznej
– Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
– Elementy anatomii i patologii człowieka
– Opieka i pielęgnacja człowieka
– Język migowy
– Organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
– Umiejętności opiekuńcze
– Terapia zajęciowa i aktywizacja
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Asystent osoby niepełnosprawnej

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K. 1. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Back to Top