Project Description

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy


Współczesny biznes to przede wszystkim lawinowo narastająca konkurencja, duża zmienność gustów klientów oraz ciągła presja na innowacyjność i efektywność kosztową. Taka sytuacja tworzy trudne i wymagające środowisko pracy, zaś sektor zarządzania bhp staje się strategicznym elementem w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Dokonujący się postęp w różnych obszarach i integracja z Unią Europejską wyznaczają kierunki zmian. Przemiany te dotyczą zarówno obszaru bezpieczeństwa pracy, jak również podejścia do rozwoju i doskonalenia kompetencji pracowników. Dlatego tak istotnym jest by kształcić techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą czuli potrzebę uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji pamiętając, iż pracownicy służb bhp stanowią we współczesnym świecie newralgiczną grupę jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa w organizacji.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2. rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3. współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
4. organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Perspektywy zatrudnienia:Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urzędy Dozoru Technicznego. Zatrudnienie może także znaleźć w każdej firmie liczącej ponad 100 osób ponieważ w każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Podstawy prawa pracy
– Podstawy przedsiębiorczości
– Podstawy prawa pracy
– Techniczne bezpieczeństwo pracy
– Ergonomia w procesie pracy
– Zagrożenia w środowisku pracy
– Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
– Ocena ryzyka zawodowego
– Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
– Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Cykl kształcenia:
1,5 roku – 3 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Back to Top