Project Description

Technik elektryk


Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku
pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:
− w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
− w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
− w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
− w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
− w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
− prowadzenie własnej działalności gospodarczej- usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń
elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.


Perspektywy zatrudnienia: zakłady pracy, zakłady energetyczne, place budowy, pogotowie energetyczne, działy techniczne dużych firm, zlecenia prywatne. Może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Elektrotechnika i elektronika
– Maszyny i urządzenia elektryczne
– Instalacje elektryczne
– Działalność gospodarcza w branży elektrycznej
– Język obcy w branży elektrycznej
– Pomiary elektryczne i elektroniczne
– Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
– Montaż instalacji elektrycznych
– Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik elektryk

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
K.2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
K.3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Back to Top