Project Description

Fotograf


Fotograf zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem oraz obróbką. Fotograf zatrudniony w studio fotograficznym oprócz robienia zdjęć, zajmuje się także ich wywoływaniem i tworzeniem odbitek z materiałów dostarczonych przez klientów, różnego rodzaju obróbką zdjęć (odświeżanie starych fotografii, retusz, zmiana kolorów, dodawanie lub usuwanie elementów) oraz dodatkowo sprzedażą materiałów związanych z branżą fotograficzną.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania obrazu
3) kopiowania i obróbki obrazu.


Perspektywy zatrudnienia: zatrudnienie w zakładach fotograficznych, agencjach, wytwórniach i studiach filmowych, redakcjach i wydawnictwach, firmach reklamowych, zakładach prowadzących dokumentację fotograficzną. Może również prowadzić własną działalność usługową.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

(BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf
– Rejestracja i obróbka obrazu

Tytuł zawodowy:
Fotograf

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1: Rejestracja i obróbka obrazu

Back to Top