Project Description

Fototechnik


Wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze – oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania planu zdjęciowego
2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu
3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku
4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych
5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych


Perspektywy zatrudnienia:Zatrudnienie w laboratoriach fotograficznych o różnych profilach, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– (BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
– (PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– (JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
– (KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
– (OMZ)- Organizacja pracy małych zespołów
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: fototechnik
– Rejestracja i obróbka obrazu
– Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Tytuł zawodowy:
Fototechnik

Cykl kształcenia:
zaoczny (sobota, niedziela co 2 tygodnie)

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1: Rejestracja i obróbka obrazu,
K2: Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Back to Top