Project Description

Technik geodeta


Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki, jak: obsługi inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
4) wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
5) zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
6) wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.


Perspektywy zatrudnienia: przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne, urzędy administracji publicznej, wydziały geodezji, przedsiębiorstwa ogólnobudowlane, biura projektowe. Można także załozyć własną działalność gospodarczą.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Podstawy przedsiębiorczości
– Geodezja ogólna
– Geodezja inżynieryjna
– Kataster i gospodarka nieruchomościami
– Prawo w geodezji
– Działalność gospodarcza w geodezji
– Język obcy w geodezji
– Terenowe ćwiczenia geodezyjne
– Prace obliczeniowe i kartograficzne
– Geomatyka
– Rysunek geodezyjny
– Dokumentacja katastralna
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik geodeta

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
K.2. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
K.3. Wykonywanie prac geodezyjnych zwiazanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Back to Top