Project Description

Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Cele kursu:

Celem kursu zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, jest uzyskanie uprawnień niezbędnych do kierowania placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dla kogo:

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które spełniają poniższe warunki:
– ukończone 18 rok życia,
– co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie).
– co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno
– wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza)”.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu:

Zgodnie z paragrafem 14 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.16.01.2015 do zaliczenia kursu wymagane jest uzyskanie wyniku pozytywnego egzaminu końcowego sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Ponadto do zaliczenia kursu wymagana jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Osoba, która spełniła powyższe warunki otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z par. 14 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r.(Dz.U. z dnia 22.01.2015, poz.109 .

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top