Project Description

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Cele kursu:

Celem kursu zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) jest przygotowanie pracodawców, pracowników dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę z dziedziny psychologii i pedagogiki i metodyki.

Dla kogo:

Kurs jest kierowany dla wykładowców kursów oraz osób, które mając własną firmę, chciałyby zatrudnić uczniów na praktykę. Osoba po ukończeniu tego kursu zdobędzie uprawnienia do przyjmowania praktykantów w zakładach usługowych (np. fryzjerskich, stolarskich i innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.
Kandydaci na kurs pozaszkolnych form kształcenia powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, lub jeśli nie maja tytułu mistrza w zawodzie powinni legitymować się:
– świadectwem ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
– świadectwem ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędnego w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
– świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcącym w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, lub
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które jest zgodne z wytycznymi § 18 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top