Project Description

Technik mechanik


Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji


Perspektywy zatrudnienia: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– (BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
– (PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– (JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
– (KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
– (OMZ)- Organizacja pracy małych zespołów
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik mechanik
– Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
– Obsługa maszyn i urządzeń
– Użytkowanie obrabiarek skrawających
– Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Tytuł zawodowy:
Technik mechanik

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
K2. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
K3. Użytkowanie obrabiarek skrawających, albo
K4 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Back to Top