Project Description

Murarz – tynkarz


Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.


Perspektywy zatrudnienia:Zatrudnienie w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykacji.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– (BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
– (PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– (JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
– (KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie murarz –tynkarz
– Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Tytuł zawodowy:
Murarz – tynkarz

Cykl kształcenia:
zaoczny (sobota, niedziela co 2 tygodnie)

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Back to Top