Project Description

Opiekun medyczny


Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również drastycznie niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie: Pielęgniarka. Jest ich z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie, od którego będzie między innymi zależeć efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby Ci świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Obecność tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawią, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.


Perspektywy zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, a także na zlecenie prywatnych osób.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
– Zdrowie publiczne
– Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
– Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
– Język migowy
– Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
– Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Opiekun medyczny

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
wieczorowo lub piątek, sobota i niedziela

Kwalifikacje:
K.1.Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Back to Top