Project Description

Opiekun w domu pomocy społecznej

Program obejmuje następujące przedmioty:

Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej /2 godz/

biologiczne podstawy zachowania człowieka
procesy psychologiczne człowieka
psychologiczne koncepcje człowieka
postawy jako względnie stałe tendencje w zachowaniu człowieka
sytuacje społeczne
spostrzeganie interpersonalne
umiejętności społeczne
Podstawy psychologii rozwojowej /2 godz/

dzieciństwo
okres dojrzewania i wczesnomłodzieńczy
wiek dojrzały
jednostka a rodzina
późna dojrzałość
Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego /3 godz/
zawodowa i społeczna potrzeba poznania zagadnień pedagogiki specjalnej przez opiekuna
pedagogika niewidomych
pedagogika głuchych
pedagogika upośledzonych umysłowo
wybrane zagadnienia z pedagogiki ludzi przewlekle chorych i kalekich
metoda ośrodków pracy w szkolnictwie specjalnym

Podstawy gerontologii /2 godz/

gerontologia jako nauka
przegląd teorii na temat starzenia się organizmu ludzkiego
zmiany psychospołeczne zachodzące w życiu człowieka starego
podstawy wobec faktu starzenia się i starości
problemy osób w podeszłym wieku
metody pracy z ludźmi starymi
problemy związane z opieką terminalną, śmiercią i żałobą
formy pomocy wobec ludzi starych
Podstawy psychopatologii /2 godz/

zaburzenia nerwicowe
psychozy schizofreniczne
zaburzenia afektywne
zaburzenia osobowości
Wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup społecznych /2 godz/

człowiek jako istota społeczna
role społeczne
więź społeczna
struktura społeczna
koncepcja grup odniesienia
socjologia a praca opiekuna instytucjonalnego
czynniki zmian społecznych
analiza wybranych ruchów społecznych
społeczne uwarunkowania sytuacji rodziny
Zaburzenia, dewiacje i sprzeciw społeczny
przemiany stylów życia
społeczne mechanizmy genezy i identyfikacji problemów społecznych
analiza wybranych problemów społecznych
Podstawy prawa /3 godz/

prawo przedmiotowe
podstawowe akty prawne
obowiązywanie prawa co do miejsca, czasu i osoby
prawo cywilne materialne, prawo cywilne, administracyjne, karne
wybrane elementy procedury karnej
Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli zadań i instytucji /3 godz/

działanie zespołowe czyli organizacja
konflikt w organizacji
instytucja społeczna i instytucjonalizacja życia społecznego
kryteria wyróżniające pomoc społeczną od innych instytucji społecznych
role i zadania wybranych instytucji pomocy społecznej
psychologiczne i społeczne aspekty zmian w organizacji
Etyka /2 godz/

przedmiotowa analiza etyki i aksjologii
definicje etyki
historia myśli etycznej
teorie wartości, hierarchia i system wartości
nurty, orientacje i kierunki w moralności
etyka i prakseologia pracy socjalnej
wartości i cele w zawodzie opiekuna społecznego
problemy w pracy socjalnej
Zdrowie w różnych okresach życia /2 godz/

funkcjonowanie osób z objawami chorobowymi ze strony układu krążenia i oddychania, ze strony narządów zmysłów, z układu moczowego oraz postępowanie opiekuńcze
opieka nad chorymi niepełnosprawnymi i unieruchomionymi
higiena osobista podopiecznego i najbliższego otoczenia
Promocja zdrowia /4 godz/

elementy organizacji, ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia
zdrowie, choroba i profilaktyka
środowisko a zdrowie człowieka
zdrowie ludności i metody jego oceny
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach /2 godz/

Wybrane zagadnienia z rehabilitacji /6 godz/

rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo, z upośledzonym słuchem, osób niewidomych i słabo widzących, hospitalizowanych i niepełnosprawnych ruchowo
rola psychoterapii w rehabilitacji
Elementy psychoterapii /2 godz/

zjawisko agresji, stres
metody i techniki psychoterapeutyczne pracy z grupą
psychoterapia zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych
Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych /6 godz/

rys historyczny pomocy instytucjonalnej w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem przemian z zakresie roli i zadań opiekuna
analiza podstawowych pojęć rola i zadania opiekuna w różnych instytucjach pomocy społecznej
diagnoza potrzeb i problemów podopiecznych
metoda pracy z indywidualnym przypadkiem
metoda pracy z grupą
metoda organizacji środowiska
wykluczenie społeczne – ograniczenie skali i skutków zjawiska w odniesieniu do klientów pomocy instytucjonalnej
praca opiekuna z różnymi kategoriami podopiecznych
„trudny podopieczny” – organizacja pracy opiekuna
Problematyka aktywizacji /2 godz/

aktywizacja podopiecznego w instytucjach opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem domów pomocy społecznej
aktywizacja a rehabilitacja
rola pedagogiki zabawy w procesie aktywizacji osób korzystających z pomocy instytucjonalnej
motywowanie podopiecznego do współpracy i współdziałania w procesie aktywizacji
Planowanie i organizacja czasu wolnego /2 godz/

pedagogika czasu wolnego – zadania, zakres zainteresowań
edukacja pojęcia – czas wolny; uwarunkowania
czynniki decydujące o wychowawczych aspektach czasu wolnego
indywidualna i społeczna wartość czasu wolnego
czas wolny jako czynnik wpływający na zachowanie równowagi biologicznej człowieka
wpływa czasu wolnego i sposób jego wykorzystania na rozwój osobowości jednostki
funkcje czasu wolnego
terapeutyczna i korekcyjna rola zainteresowań
środki masowego przekazu a model spędzania czasu wolnego
organizacja czasu wolnego w placówkach opiekuńczych dla dzieci i dorosłych
Elementy arteterapii /4 godz/

terapia rysunkiem i malarstwem
psychodrama – teatroterapia
biblioterapia
muzykoterapia
Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji /5 godz/

gimnastyka ogólnorozwojowa, artystyczna, ćwiczenia muzyczno-ruchowe
zespołowe gry sportowe, gry i zabawy
lekkoatletyka – atletyka terenowa
pływanie
organizacja imprez sportowych wewnątrzszkolnych
gry rekreacyjne – tenis stołowy, ringo, badminton – zasady, sędziowanie
bhp ćwiczeń w siłowni, wskazania do korzystania z atlasu
gimnastyka lecznicza
rehabilitacja ruchowa a kultura fizyczna
Elementy komunikacji interpersonalnej /4 godz/

rola percepcji w procesie komunikacji interpersonalnej
charakterystyka procesu komunikacji interpersonalnej
bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania
umiejętności budowania i utrzymania kontaktu interpersonalnego
umiejętności związane z komunikacją werbalną
komunikacja niewerbalna
komunikacja interpersonalna w różnych sytuacjach społecznych
umiejętności asertywne i ich znaczenie w relacjach

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top