Project Description

Opiekunka dziecięca


4 lutego 2011 podpisana została nowa ustawa o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3. Na jej podstawie osoby wykształcone w zawodzie opiekunka dziecięca mogą ubiegać się o pracę w placówkach opiekuńczych zajmujących się opieką nad dzieckiem, takich jak żłobki, kluby dziecięce. Mogą także zostać zatrudniona przez gminę w charakterze dziennego opiekuna, jak również mogą zawrzeć umowę o świadczenie usług z rodzicami dziecka, pracując w charakterze niani. Zawód opiekunka dziecięca, jak również nowa forma wyżej wymienionej ustawy ma pomóc rodzicom w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Przeciwdziała również bezrobociu, stwarzając nowe możliwości zatrudnienia.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.


Perspektywy zatrudnienia: profesjonalna niania w rodzinach prywatnych, żłobki, domy opieki, szpitale, hospicja, przedszkola, szkoły oraz inne miejsca specjalizujące się w opiece nad dziećmi.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
– Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
– Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
– Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
– Język migowy
– Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
– Pielęgnacja i wychowanie dziecka
– Opieka nad dzieckiem
– Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Opiekunka dziecięca

Cykl kształcenia:
stacjonarny

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Back to Top