Project Description

Pełna księgowość I i II stopnia

Na zajęciach Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych o szereg elementów wymaganych na stanowiskach księgowych. Uczestnicy Kursu dowiedzą się, na jakich zasadach opiera się współczesna rachunkowość. Nauczą się prowadzić ewidencję aktywów przedsiębiorstwa i poznają źródła ich finansowania. Będą umieli ustalić wynik finansowy, przeanalizować bilans i przygotować sprawozdanie finansowe. Jako samodzielny księgowy z łatwością rozliczą Państwo podatki dużej firmy, przeprowadzą analizę majątku, a także rachunek zysków i strat.

Program obejmuje następujące przedmioty:

I stopień

– formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości
– majątek trwały, obrotowy i źródła jego finansowania
– funkcjonowanie kont księgowych (zespoły kont, charakterystyka)
– ewidencja i rozliczanie kosztów
– ewidencja przychodów
– rezerwy i przychody przyszłych okresów
– straty i zyski nadzwyczajne
– wynik finansowy (ustalenie i rozliczenie)
– zamknięcie ksiąg rachunkowych
– sprawozdanie finansowe (bilans + załączniki)
– wynagrodzenia + składki ZUS
– podatek VAT
– podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
– program komputerowy CDN Optima i PŁATNIK

II stopień

– międzynarodowe standardy rachunkowości a polskie przepisy rachunkowe,
– inwentaryzacja aktywów i pasywów,
– zasady wyceny bilansowej,
– ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków,/li>
– ewidencja wynagrodzeń za pracę, materiałów, towarów, usług
– ewidencja majątku trwałego i inwestycji,
– ewidencja kapitałów, funduszy specjalnych i rezerw,
– rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy,
– koszty oraz przychody podstawowej działalności operacyjnej
– rozrachunki z dostawcami i odbiorcami,
– umowy leasingowe,
– ustalanie wyniku finansowego,
– inwentaryzacja,
– tworzenie i rozwiązywanie rezerw,
– wycena aktywów i pasywów,
– podatek odroczony,
– sprawozdanie finansowe,
– badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych,
– analiza rentowności,
– analiza płynności i wypłacalności.

Skontaktuj się z nami

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta skierowana dla kadry pedagogicznej oraz nauczycieli

Zobacz kursy

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Back to Top