Project Description

Technik rolnik


Prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego


Perspektywy zatrudnienia: zatrudnienie w gospodarstwach rolnych

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

(BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ)- Organizacja pracy małych zespołów
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie :technik rolnik
– Prowadzenie produkcji rolniczej
– Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Tytuł zawodowy:
Technik rolnik

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1: Prowadzenie produkcji rolniczej
K2: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Back to Top