Project Description

Sekretarka Medyczna


Sekretarka medyczna zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta, środowiska, społeczeństwa – jego potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach; przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami; zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.
Jednym z głównych zadań sekretarki medycznej jest również organizowanie pracy biurowej, sporządzanie zestawień danych statystycznych służących do analizy. Przygotowywanie, na polecenie przełożonych, sprawozdań z działalności placówki służby zdrowia. Prowadzenie rozliczeń i ewidencji finansowej za wykonane usługi medyczne, wystawianie rachunków i zaświadczeń finansowych.
Prowadzenie dokumentacji medycznej stosowanej w lecznictwie (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.).


Sekretarka medyczna, może liczyć na zatrudnienie w podmiotach związanych z medycyną min. szpitalach, przychodniach, hurtowniach farmaceutycznych, gabinetach lekarskich.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

Podstawy prawne w ochronie zdrowia
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Psychologia w służbie zdrowia
Dokumentacja medyczna
Organizacja sekretariatu medycznego
Komputeryzacja prac biurowych
Finansowanie usług medycznych

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Back to Top