Project Description

Sekretarka


Do głównych zadań osoby pracującej na stanowisku sekretarki, należy prowadzeni sekretariatu oraz organizacja pracy personelu oraz prowadzenie grafiku konferencji i spotkań dyrektora lub kierowników. Ponadto, w zakres obowiązków sekretarki wchodzi: przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji, przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji, obsługa telefonów, teleksów i telefaksów, przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty kierownictwa, przygotowywanie korespondencji do wysyłki. Osoba zajmująca to stanowisko powinna znać biegle obsługę komputera i posługiwać się różnymi edytorami tekstu. Powinna również potrafić obsługiwać urządzenia biurowe (kserokopiarkę, skaner).


Pracę znajdziesz w każdej firmie, która potrzebuje wykwalifikowanych sekretarek lub asystentek. Zatrudnić możesz się również w firmach organizujących targi lub konferencje, zajmujących się organizowaniem szkoleń itp.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– elementy prawa
– ekonomia i organizacja firmy
– wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości
– organizacja pracy biurowej
– etyka i etykieta zawodowa
– podstawy psychologi i socjologi pracy
– komputeryzacja prac biurowych
– wizaż i stylizacja
– język angielski

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Back to Top