Project Description

Szkolenie BHP dla pracodawców i pracowników

Szkoleniu okresowemu z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy poddawani są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, pracownicy służby BHP, pracownicy administracyjno-biurowi, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeszkolenia swych podwładnych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program obejmuje następujące przedmioty:

– regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
– ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)
– metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
– metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, -uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
– wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń – urządzeń higieniczno-sanitarnych
– ustalanie okoliczności, przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
– analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
– zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
– organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP
– zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym — zasady udzielania pierwszej pomocy
– problem ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Skontaktuj się z nami

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta skierowana dla kadry pedagogicznej oraz nauczycieli

Zobacz kursy

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Back to Top