Project Description

Technik mechatronik


echnik mechatronik zdobywa wiedzę z dziedzin takich jak: mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Mechatronik zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej. W czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych
2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych
3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych
4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych


Perspektywy zatrudnienia:Zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu – w branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– (BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
– (PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– (JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
– (KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: technik mechatronik
– Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
– Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
– Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Tytuł zawodowy:
Technik mechatronik

Cykl kształcenia:
zaoczny (sobota, niedziela co 2 tygodnie)

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1: Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
K2: Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
K3: Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Back to Top