Project Description

Technik weterynarii


Technicy weterynarii należą do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, w ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego, w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą np.: świadczenie usług w zakresie unasiennia zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących i inne.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
2) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
4) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
5) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
6) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).


Perspektywy zatrudnienia: lecznice dla zwierząt, laboratoria weterynaryjne, schroniska dla zwierząt, zakłady hodowlane oraz fermy przemysłowe, rzeźnie, ogrody zoologiczne, gospodarstwa rolne i agroturystyczne, inspektoraty weterynaryjne, zakłady przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb oraz mleka. Zawód ten umożliwia również prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Podstawy przedsiębiorczości
– Działalność gospodarcza w weterynarii
– Język obcy w weterynarii
– Przepisy ruchu drogowego
– Anatomia i fizjologia zwierząt
– Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
– Diagnostyka weterynaryjna
– Choroby i pielęgnacja zwierząt
– Administracja weterynaryjna
– Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
– Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
– Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
– Zabiegi weterynaryjne
– Analityka weterynaryjna
– Kontrola i nadzór weterynaryjny

Tytuł zawodowy:
Technik weterynarii

Cykl kształcenia:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
K.2. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
K.3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Back to Top