KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Bez wychodzenia z domu, w 5 minut.Zapisz się do szkoły

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to nowość wprowadzona do systemu oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2012r. KKZety ze względu na swój elastyczny charakter kształcenia stanowią odpowiedź na wymagania rynku pracy odnośnie możliwości szybkiego przekwalifikowania się i zdobycia nowych umiejętności oraz ich formalnego potwierdzenia w stosunkowo krótkim czasie.

KKZety dają także możliwość zdobycia tytułu technika. Każdy zawód podzielony jest na kwalifikacje, które stanowią osobny i wyodrębniony zakres wiedzy i umiejętności składający się na dany zawód. Warunkiem do uzyskania dyplomu technika jest zdanie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu ( w zależności od kierunku może to być jedna kwalifikacja K1, czasem dwie K1 i K2 lub trzy K1, K2 i K3) oraz posiadanie wykształcenia średniego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to kształcenie zawodowe, które ma wiele zalet, m.in.:

Skierowane jest do osób dorosłych, a jedynym warunkiem do zapisu jest skończenie 18 roku życia.
Daje możliwość rozpoczęcia nauki i przygotowań do uzyskania tytułu technika niezależnie od tego, jakie wykształcenie posiada kandydat. Wykształcenie średnie potrzebne do uzyskania w przyszłości tytułu technika można zdobywać równocześnie, co daje bardzo duże możliwości oszczędności czasu i dla osób bez wykształcenia średniego znacznie skraca perspektywę zdobycia tytułu technika.
Program nauczania jest zgodny z programem MEN.
Osoby, którym nie zależy na zdobyciu tytułu technika, a chcą jedynie szybko się przekwalifikować lub uzyskać formalne potwierdzenie swoich umiejętności, mogą skończyć jedną wybraną kwalifikację w danym zawodzie. Uzyskują wówczas zaświadczenie o ukończeniu kursu i po przystąpieniu do zewnętrznego egzaminu zawodowego, zdobywają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Stanowi ono urzędowe potwierdzenie wiedzy i umiejętności z konkretnej kwalifikacji danego zawodu. Oznacza to, że jeśli ktoś potrzebuje umiejętności tylko z wybranej dziedziny, może je uzyskać nie przerabiając już całego programu technika z danego zawodu.
·Na niektóre zawody składają się te same kwalifikacje, co oznacza, że po skończeniu takiej kwalifikacji słuchacz ma już bazę i punkt wyjścia do wykonywania więcej niż jednego zawodu. Krótko mówiąc można łączyć niektóre kwalifikacje w zawody na poziomie technika.
KKZety stwarzają duże możliwości dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Kwalifikacje, które uzyskali w dotychczasowej nauce mogą jedynie uzupełnić o te brakujące i bez konieczności ponownego przerabiania materiału zdobyć możliwość uzyskania tytułu technika.
Słuchacze, którzy nie zdobędą wykształcenia średniego, ale posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz świadectwa dla poszczególnych kwalifikacji zawodowych, będą miały uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.
Jedyny dokument potrzebny do zapisu na dowolny kwalifikacyjny kurs zawodowy to dowód osobisty.
Podsumowując KKZety dają duże możliwości dostosowania kształcenia do indywidualnych możliwości, chęci i potrzeb słuchaczy.

Na prośbę słuchaczy wydajemy zaświadczenia do ZUS’u, KRUS’u, MOPS’u lub innych instytucji. Wystawiamy także legitymacje szkolne, które uprawniają do zniżek, m.in. na przejazdy komunikacją publiczną oraz przy wejściach do kin i teatrów.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe nie ma egzaminów wstępnych. O przyjęciu na kurs do Alfa Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór na KKZety prowadzony jest przez cały rok.

Jedyny dokument potrzebny do zapisu na dowolny kwalifikacyjny kurs zawodowy to dowód osobisty.

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Możesz po nich uzyskać tytuł technika lub zdobyć formalne potwierdzenie konkretnych kwalifikacji zawodowych. Warto podkreślić, że w większości poniższych zawodów kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedyną możliwą formą kształcenia.

  • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki. Skierowanie do lekarza można otrzymać w sekretariatach Alfa Edukacji. Udostępniamy także bazę placówek wykonujących takie badania bezpłatnie.
  • podanie o przyjęcie, które można pobrać w sekretariatach Alfa Edukacji lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej

Nauka na wyższych semestrach

Rozwiązano Twoją grupę? Nie odpowiada Ci Twoja dotychczasowa szkoła? Nic straconego! U nas możesz kontynuować naukę na wyższych semestrach! Dołącz do Alfaedukacja i ukończ wymarzony kierunek!

Zapisz się do szkoły!

Back to Top