CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Adresat
: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych.
Cel
: Wzbogacenie warsztatu polonisty w zakresie umiejętności włączania wniosków z egzaminu zewnętrznego do planowania pracy i działań dydaktycznych

Tematyka:

 • Nowa podstawa programowa – ciągłość edukacji; kształcenie gimnazjalne po szkole podstawowej.
 • Wnioski z raportu po egzaminie gimnazjalnym 2012.
 • Praktyczne kształcenie umiejętności z zakresu pisania, odbioru i interpretacji tekstów kultury, kształcenia poprawności polonistycznych.
 • Planowanie pracy z lekturą, tzw. lektury z gwiazdką.
 • Wykorzystywanie różnych typów zadań do kształcenia i sprawdzania umiejętności uczniów.

Liczba godzin: 8

Adresat
: Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Cel
: Zapoznanie z założeniami reformy programowej i zmianami w podstawie programowej wchodzącymi do szkół ponadgimnazjalnych

Tematyka:

 • Matematyka w kontekście reformy programowej.
 • Wiedza i umiejętności matematyczne uczniów kończących gimnazjum.
 • Analiza zmian w nowej podstawie programowej z matematyki dla zakresu podstawowego i rozszerzonego w liceum/technikum.
 • Zmiany w podstawie programowej dla zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Wskazówki metodyczne dotyczące efektywności nauczania.

Liczba godzin: 4

Adresat
: Nauczyciele fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych
Cel
: Przedstawienie wymagań przedmiotowych z fizyki na IV etapie edukacyjnym w kontekście podstawy programowej dla wcześniejszych etapów

Tematyka:

 • Porównanie wymagań w podstawie programowej na kolejnych etapach kształcenia ze względu na kształtowanie umiejętności uczniów.
 • Sposoby rozwijania umiejętności uczniów w zakresie następujących wymagań: metody wyrażania zależności ilościowych za pomocą wykresów, interpretacja nachylenia krzywej i pole pod krzywą na wykresie, umiejętność rozpoznawania prostej proporcji, umiejętność ekstrapolacji, analiza niepewności pomiarowych, czytanie tekstu popularnonaukowego ze wskazaniem głównych tez.
 • Przykłady rozwiązań wybranych zadań doświadczalnych ze względu na sposób wykonania pomiarów, opis i analizę wyników, wykonanie i interpretację wykresów.

Liczba godzin: 6

Adresat
: Nauczyciele drugiego etapu kształcenia
Cel
: Zaznajomienie nauczycieli z zakresu kompetencji matematycznych ucznia kończącego pierwszy etap kształcenia

Tematyka:

 • Umiejętności trzecioklasisty w kontekście podstawy programowej oraz Raportu OBUT.
 • Przykłady rozwiązań metodycznych stosowanych w pierwszym etapie kształcenia.

Liczba godzin: 4

Adresat
: Nauczyciele szkół podstawowych (IV-VI klasa), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Cel
: Doskonalenie umiejętności planowania i realizacji projektów

Tematyka:

 • Metoda projektu jako sposób aktywizowania nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym.
 • Wykorzystanie metody projektu w realizacji podstawy programowej.
 • Analiza podstawy programowej w kontekście zastosowania metody projektu.
 • Przykłady projektów. Lider i opiekun projektu.

Liczba godzin: 4

Adresat
: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych
Cel
: Zapoznanie ze zmianami programowymi

Tematyka:

 • Koncepcja współczesnego wychowania fizycznego w oparciu o zmiany programowe i organizacyjne, wynikające z nowelizacji prawa oświatowego oraz roli szkoły w jej realizacji.
 • Zakres obszarów tematycznych i wymagań uwzględnionych w podstawie programowej wychowania fizycznego.
 • Planowanie, realizacja i ewaluacja programów nauczania.
 • Tworzenie i wdrażanie oferty programowej w ramach zajęć do wyboru przez ucznia.

Liczba godzin: 4

Adresat
: Nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa III i IV etapu edukacyjnego
Cel
: Zapoznanie z założeniami nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Tematyka:

 • Koncepcja i zalecenia realizacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Wnioski z analizy nauczania.
 • Zasady doboru programów.
 • Podręczniki dostępne na rynku
 • Niezbędne oprzyrządowanie przedmiotu.
 • Przykłady dobrej praktyki – wymiana doświadczeń.

Liczba godzin: 4

Adresat
: Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzący zajęcia z wiedzy o kulturze
Cel
: Wsparcie metodyczne nauczycieli uczących wiedzy o kulturze

Tematyka:

 • Analiza zapisów podstawy programowej i propozycji programowych.
 • Projekt jako pomysł realizacji przedmiotowych.
 • Rozpisanie planu realizacji godzin dydaktycznych, analiza ciekawych scenariuszy zajęć.

Liczba godzin: 4

Adresat
: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych
Cel
: Zapoznanie z realizacją wymagań szczegółowych nowej podstawy programowej na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjalnej w kontekście egzaminów zewnętrznych

Tematyka:

 • Zestawienie wymagań ogólnych i szczegółowych na II i III etapie edukacyjnym kształcenia języka polskiego.
 • Przykłady planowania, realizacji, kształcenia, utrwalania umiejętności polonistycznych ucznia.
 • Sposoby kształcenia i sprawdzania umiejętności uczniów po pierwszym i przed drugim etapem kształcenia.

Liczba godzin: 8

Kursy kwalifikacyjne

Uprawnienia
: Uzyskanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą.

Tematyka:

 • Prawo oświatowe w pracy dyrektora
 • Nadzór pedagogiczny
 • Psychologiczne wskaźniki zarządzania zespołem pracowniczym
 • Zmiana jako wymiar efektywności pracy szkoły

Liczba godzin: 210

Uprawnienia
: Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Tematyka:

 • Podstawowe zadania pedagogiki specjalnej
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka nauczania i wychowywania upośledzonych umysłowo
 • Metodyka wychowania w internacie

Liczba godzin: 270

Uprawnienia
: Uzyskanie kwalifikacji w zakresie bibliotekoznawstwa.

Tematyka:

 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
 • Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Biblioterapia
 • Informacja naukowa
 • Technika pracy umysłowej

Liczba godzin: 270

Uprawnienia
: Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno pedagogicznych, zatrudnieni w szkołach i placówkach województwa wielkopolskiego

Tematyka:

 • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Wybrane zagadnienia metodyki nauczania początkowego
 • Wybrane zagadnienia psychologii wychowawczej, rozwojowej, klinicznej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w nauce czytania i pisania, matematyki, rozwoju ruchowego, rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego
 • Zajęcia kończą się egzaminem

Liczba godzin: 280

Kursy i warsztaty

Znajdź kurs dla siebie!

Nasze kursy

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top